Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „ОУПЪН МАЙНД ТРЕЙД“ ЕООД, като собственик на интернет магазин 

www.wolfalarms.com, от една страна, наричан за краткост „Търговец“, и потребителите на интернет магазин www.wolfalarms.com, наричан за краткост Сайт.

2. Доставчик на всички стоки, представени за продажба на www.wolfalarms.com е “ОУПЪН МАЙНД ТРЕЙД” ЕООД, със седалище и адрес на управление 

гр.София, район “Красно село”, ул. “Царево село” № 3, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200863215; и офис намиращ

се в Бизнес Център "Земята и хората", 35-27 Околовръстен път, 4 ет., София-1404.

3. При извършване на регистрация на Сайта, с отбелязване в полето „приемам oбщите условия“, потребителят декларира, че е запознат и приема 

настоящите Общи условия. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на Сайта, всеки потребител се съгласява, приема и се 

задължава да спазва Общите условия.

4. Стоките, които се намират на Сайта, не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия 

на Търговеца.

5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова 

наличност от заявена стока, Търговецът уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от последния 

електронен адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, потребителят ще може да избира между 

заместваща поръчка, възстановяване на сумите или отказ от поръчката.

6. Договорните отношения между потребителя и Търговеца се уреждат съгласно настоящите общи условия и условията, съдържащи се в документите,

предоставени на потребителя при получаване на стоките, поръчани от www.wolfalarms.com, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен

 договор за покупко-продажба с Търговеца.

7. Изложената в Сайта информация е в съответствие с действащото българско законодателство като използването й от страна на потребителите е 

доброволно и по тяхна инициатива.

II. ПОРЪЧКА

8. Поръчки чрез Сайта се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

9. За извършване на покупка от Сайта е необходимо:

а. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

б. Да сте се съгласили с настоящите Общи условия;

в. Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

г. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката;

10. Търговецът може да поиска допълнително потвърждение на поръчката, включително по електронна поща, телефон или факс. В случай че 

потребителят не извърши потвърждението, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

11. Кликането на бутона "продължи" е действие с правно обвързваща сила, с което потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в

 тяхната „количка“. След извършване на поръчката, потребителите получават автоматично потвърждение на посочения от тях електронен адрес, с 

което договорът за продажба от разстояние между потребителя и Търговеца се счита за сключен.

12. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят получава допълнителен имейл или обаждане на 

посочения телефон.

13. Срокът за изпълнение на договора от страна на Търговеца е не повече от 30 дни, считано от датата на изпращане на поръчката на потребителя, 

освен ако друго не е уговорено.

III. ДОСТАВКА

14. Всички доставки в границите на Република България се извършват чрез куриерска фирма. 

15. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, 

удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на Търговеца. В случай че такива бъдат установени и се дължат на причина, възникнала при 

транспортирането на стоката, то Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

16. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е 

задължение за изпълнение на задълженията си по договора за продажба от разстояние.

17. При предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на

 заявлението за поръчка на стоката, но приема същата при доставянето й и се намира на посочения от потребителя адрес за доставка.

18. В случай че потребителят не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за 

изпълнение на доставката, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока и същата може да бъде вдигната от 

офиса на Търговеца.

19. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

 потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

20. Цените на всички стоки в Сайта са в български лева с включен ДДС.

21. Стойността на доставката в границите на Република България е включена в обявената цена на стоките. 

22. Заплащането на Стоките се извършва по един от следните начини:

а. в брой (наложен платеж) при доставяне на стоката;

б. чрез банков превод по банкова сметка, посочена в потвърждението, изпратено на електронния адрес на потребителя

23. В случай, че избере плащане с банков превод, Потребителят изрично декларира, че дава съгласието си да заплати стоките авансово.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

24. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на потребителите гаранционен документ за закупената стока, осигурен от производителя. В документа са описани: 

- адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, и

- гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, както и гаранционен срок на закупената от потребителя стока.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

25. Потребителят има правото да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.wolfalarms.com.

26. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

27. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок до 7 работни дни от датата на получаване на стоките, в случай че същите не 

са употребявани, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл. 55 от Закона за защита 

на потребителите. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката в този случай, са за сметка на потребителя. 

28. При констатация на недостатъци в стоката, при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, потребителят има право да получи нова стока или

 стойността на поръчаната стока, съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите, като в случая транспортните и други разходи за това са за 

сметка на Търговеца.

29. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него 

или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на

 неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

30. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата на интернет магазина www.wolfalarms.com.

31. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати 

разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

32. Търговецът запазва правото си да изменя и обновява съдържанието на Сайта, поправя грешки, променя списъка с предлаганите стоки и цени по 

всяко време без уведомление за това. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, 

които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

33. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, 

както и по преценка на Търговеца, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с използването на сайта. Търговецът не носи

 отговорност спрямо потребителите и третите лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, 

променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на

 съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.wolfalarms.com.

34. Търговецът има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители. Тази информация може да бъде използвана от 

търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@wolfalarms.com.

Търговецът събира и използва информацията,за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва

 информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

35. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се 

запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го 

идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, 

която ползва и записва и други.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

36. Търговецът гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат 

използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите общи условия.

37. Търговецът защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за 

покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. 

38. При спазване на действащото законодателство и настоящите общи условия, Търговецът може да използва личните данни на потребителя 

единствено и само с оглед надлежното изпълнение на задълженията по договора за продажба от разстояние. Всякакви други цели, за които се

 използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.

39. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически 

лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя или когато информацията е изискана от държавни органи 

или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

40. Търговецът е регистриран като администратор на лични данни в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

IX. ОТГОВОРНОСТ

41. Търговецът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по договора, които не могат да му се вменят във вина. 

42. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията си по договора при настъпване на обстоятелства, 

които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само, когато това се дължи на настъпването на обстоятелства, 

представляващи непреодолима сила, или на проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

43. Търговецът не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности на предлаганите за продажба стоки.

44. Търговецът не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи.

45. Търговецът не носи отговорност за вреди, включително такива, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или

 за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта на интернет

 магазина www.wolfalarms.com. 

46. Търговецът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

47. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с използването на услугите от потребителите,

 не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

48. Търговецът не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.wolfalarms.com.

X. ИЗМЕНЕНИЯ

49. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време, като последният се задължава да публикува актуалните си 

общи условия на Сайта на интернет магазина www.wolfalarms.com. Използването на Сайта след публикуване на промените в общите условия, се приема

 като потвърждение за това, че потребителят приема и е съгласен със същите.

50. Под „поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

 

All rights reserved - Open Mind Trade Ltd.